Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Onder de gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt verstaan: Rosalie Design Studio, gevestigd aan Reggelaan 8, 8033 AV, Zwolle. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 86294741 met bijbehorend Btw-identificatienummer NL004223805B31

Opdrachtgever Onder opdrachtgever wordt verstaan, diegene die de opdracht heeft verstrekt en de overeenkomst heeft gesloten met Rosalie Design Studio.

Klant Onder klant wordt verstaan, diegene die de opdracht heeft verstrekt en de overeenkomst heeft gesloten met Rosalie Design Studio.

Overeenkomst Onder een overeenkomst wordt verstaan, de overeenkomst tot dienstverlening tussen Rosalie Design Studio en de opdrachtgever. 

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rosalie Design Studio gedane uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.4. Door schriftelijk akkoord te gaan met een offerte verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Rosalie Design Studio en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.5. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 – Aanbiedingen, offertes en prijzen

2.1 Offertes van Rosalie Design Studio zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven in de offerte, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

2.2. Rosalie Design Studio zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

2.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Rosalie Design Studio het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

2.4. Alle Rosalie Design Studio gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.5. Offertes gelden niet automatisch voor opdrachten in de toekomst.

2.6. Aan druk-, typ-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 

2.7. Bij de prijzen zijn 2 correctierondes inbegrepen. Per extra correctieronde zal € 20,- exclusief btw in rekening worden gebracht.

2.8. Rosalie Design Studio zal eventuele reis- en/of transportkosten doorberekenen aan de opdrachtgever voor zover dit van toepassing is. Het standaardtarief voor reiskosten bedraagt €0,30 inclusief btw per gereden kilometer. 

2.9. Rosalie Design Studio heeft het recht om prijzen die op de website vermeld staan met directe ingang te wijzigen. 

2.10. Indien Rosalie Design Studio, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Rosalie Design Studio gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. 

2.11. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Rosalie Design Studio komt tot stand na een schriftelijk akkoord op de offerte door de opdrachtgever. De opdracht wordt via een e-mail bevestigd door Rosalie Design Studio.

3.2. Zowel de opdrachtgever als Rosalie Design Studio dient zich te houden aan de rechten en plichten die de overeenkomst met zich meebrengen.

3.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Rosalie Design Studio binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

3.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Rosalie Design Studio zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

3.5. Rosalie Design Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Rosalie Design Studio is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens. 

Artikel 4 – Beëindigen/Wijzigen overeenkomst

4.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst met Rosalie Design Studio wenst te beëindigen komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Werkzaamheden welke door een derde partij worden uitgevoerd vallen buiten de vergoeding van 30% en worden nog extra in rekening gebracht.

4.2. Rosalie Design Studio heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

4.3. Als het proces van het drukwerk reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer worden geannuleerd of gewijzigd. 

4.4. Zowel de opdrachtgever als Rosalie Design Studio hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Rosalie Design Studio het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Artikel 5- Betaling

5.1. Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Rosalie Design Studio anders is overeengekomen. 

5.2. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.

5.3. In geval van niet tijdige betaling kan Rosalie Design Studio besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. 

Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Rosalie Design Studio besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

5.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5.5. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.

5.6. Indien de opdrachtgever kaarten heeft laten ontworpen door Rosalie Design studio, dan ontvangt de opdrachtgever, na een schriftelijk akkoord op de fysieke proefdruk, de factuur voor de betaling. De bestelling gaat naar de drukker als het volledige factuurbedrag is betaald.

5.7. Indien de opdrachtgever een ontwerp wil laten drukken, zal de opdrachtgever schriftelijk akkoord geven op het ontwerp, waarna de opdrachtgever de factuur voor de betaling ontvangt. De bestelling gaat naar de drukker als het volledige factuurbedrag is betaald.

5.8. De opdrachtgever ontvangt de digitale producten als het volledige factuurbedrag is betaald.

5.9. Na de bestelling van producten uit de webshop wordt de factuur middels e-mail verstuud. De betaling door de klant moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.10. Na het betalen van het factuurbedrag, van producten uit de webshop, zal de productie in gang worden gezet.

Artikel 6 – Uitvoering opdracht

6.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle gegevens voor het ontwerp. 

6.2. De opdrachtgever geeft Rosalie Design Studio het recht om de aangeleverde bestanden in het ontwerp te gebruiken.

6.3. Rosalie Design Studio zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht snel en volgens planning uit te voeren. 

6.4. Rosalie Design Studio is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het ontwerp na een akkoord van de opdrachtgever. De opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor de controle op correctheid van de gegevens.

6.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rosalie Design Studio het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. 

6.6. De kosten voor het inschakelen van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. 

6.7. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Rosalie Design Studio mogelijk te maken.

6.8. Webhosting zal niet direct worden beëindigd. De klant krijgt maximaal 2 maanden de tijd om de website en e-mail bij een andere hosting partij onder te brengen. Na deze termijn van 2 maanden is Rosalie Design Studio niet meer verantwoordelijk voor verlies van gegevens en/of websitedata. 

6.9. Rosalie Design Studio stelt de klant in de gelegenheid jaarlijks de webhosting en/of domeinregistratie te verlengen. Indien de klant geen verlenging wenst, dient de webhosting en/of domein binnen 14 werkdagen verhuisd te worden naar de nieuwe hostingpartij.

6.10. In geval van verhuizing van de website en de webhosting naar de nieuwe hostingpartij, is de klant en de nieuwe hostingpartij verantwoordelijk voor de verhuizing. Rosalie Design Studio biedt de gegevens aan de klant aan en zal haar uiterste best doen de verhuizing zo snel en soepel te laten verlopen.

Artikel 7 – Levering en levertijd

7.1. Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product.

7.2. De door Rosalie Design Studio te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en is afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen aan Rosalie Design Studio door de opdrachtgever.

7.3. Rosalie Design Studio streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit, om welke reden dan ook, niet haalbaar is door eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers. Rosalie Design Studio zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

7.4. Oplevering geschiedt pas wanneer Rosalie Design Studio het totale factuurbedrag heeft ontvangen.

7.5. Levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

7.6. Leverning geschied ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor de koper zijn.

7.7. indien de zaken worden bezorgd, is Rosalie Design Studio gerechtig eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Eigendom 

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, foto’s, teksten, ontwerpen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Rosalie Design Studio tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

8.2. De door Rosalie Design Studio geleverde producten en/of diensten mogen nooit gedeeltelijk of geheel worden verveelvoudigd, aangepast of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Aanprakelijkheid 

9.1. Rosalie Design Studio is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door de opdrachtgever.

9.2. Rosalie Design Studio is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Rosalie Design Studio gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. 

9.3. Rosalie Design Studio is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Rosalie 

Design Studio of derden. 

9.4. Rosalie Design Studio is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het geleverde werk of dienst van de door haar voorgestelde leveranciers en kan 

hiervoor ook niet verantwoordelijk gehouden worden.

9.5. Rosalie Design Studio is niet aansprakelijk voor de werking en gebruik van thema’s, plugins en software die niet door Rosalie Design Studio is geïnstalleerd. 

Artikel 10 – Overmacht

10.1. Rosalie Design Studio is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking en diensten van derden, waar Rosalie Design Studio weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Rosalie Design Studio kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie 

Rosalie Design Studio een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 11 – Privacy

11.1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Rosalie Design Studio gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

11.2. Rosalie Design Studio zal alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen.

11.3. Rosalie Design Studio heeft het recht ontwerpen/producten te publiceren op de website www.rosaliedesignstudio.nl, sociale media of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is aangegeven door de opdrachtgever.

Artikel 12 – Klachtplicht

12.1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden bij Rosalie Design Studio. De klacht bevat een zo gedetailleerd 

mogelijke omschrijving van de tekortkoming.

12.2. De klacht zal binnen 14 dagen worden beantwoord.

12.3. Is de klacht gegrond, dan is Rosalie Design Studio gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Rosalie Design Studio is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.